რას წარმოადგენს კულტურის და განათლების ფონდი?

კულტურის და განათლების ფონდი წარმოადგენს საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის შესაბამისად შექმნილ არასამეწარმეო (არაკომერციულ) იურიდიულ პირს, რომლის საქმიანობაც უმეტესად მიმართულია კულტურული, სპორტული, საგანმანათლებლო და ახალგაზრდული პროექტებისა და პროგრამების განხორციელებისკენ.

Comment on this FAQ

Your email address will not be published. Required fields are marked *