ფონდის შესახებ

კულტურის და განათლების ფონდი წარმოადგენს საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის შესაბამისად შექმნილ არასამეწარმეო (არაკომერციულ) იურიდიულ პირს;

ფონდის საქმიანობის მიმართულებებია:

  • კულტურული, სპორტული, საგანმანათლებლო და ახალგაზრდული პროექტებისა და პროგრამების განხორციელება;
  • ნიჭიერი ახალგაზრდებისა და ხელოვანების აღმოჩენა და ხელშეწყობა;
  • საზოგადოებისთვის მნიშვნელოვან საკითხებზე ადვოკატირებისა და ინფორმაციული კამპანიების წარმოება;
  • კვლევების წარმოება.