კულტურის და განათლების ფონდი წარმოადგენს საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის შესაბამისად შექმნილ არასამეწარმეო (არაკომერციულ) იურიდიულ პირს;

 

ფონდის საქმიანობის მიმართულებებია:

 • კულტურულ, სპორტულ, საგანმანათლებლო და ახალგაზრდული პროექტებისა და პროგრამების განხორციელება; 
 • ნიჭიერი ახალგაზრდებისა და ხელოვანების აღმოჩენა და ხელშეწყობა;  
 • საზოგადოებისთვის მნიშვნელოვან საკითხებზე ადვოკატირებისა და ინფორმაციული კამპანიების წარმოება; 
 • კვლევების წარმოება.

 

 

ორგანიზაციის უმაღლესი მმართველობითი ორგანოა დამფუძნებელთა საერთო კრება, რომელიც უფლებამოსილია მიიღოს გადაწვეტილება შემდეგ საკითხებზე:

 • წესდების ცვლილება
 • ფონდის რეორგანიზაცია, ლიკვიდაცია
 • ფილიალების შექმნა და ადგილობრივი ხელმძღვანელების დანიშვნა
 • წლიური ანგარიშის დამტკიცება
 • საქმიანობის პრიორიტეტებისა და ბიუჯეტის პროექტის დამტკიცება
 • ფონდის საქმიანობის პროგრამული დაგეგმვა
 • აღმასრულებელი დირექტორისა და სამხატვრო ხელმძღვანელის დანიშვნა და თანამდებობიდან განთავისუფლება